แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ต่อไป (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: จินตนา พัฒนาธรชัย/ ปณิตา ล่ำซำ โทร.02-564-6900 ต่อ 2375 email: jintana.pat@nectec.or.th หรือ panita.lam@nectec.or.th)

  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบในช่องที่มีเครื่องหมาย  
  ข้อมูลส่วนตัว 
 
ชื่อ-สกุล
 
 
เบอร์โทรศัพท์
 
 
อีเมล์
 
  ส่วนติดตามผลการใช้งาน
     1. เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกใช้บริการภาษิต * 
     
     2. ก่อนที่ท่านจะเลือกบริการภาษิต ท่านเคยใช้บริการลักษณะเดียวกันมาก่อนหรือไม่ จากแหล่งบริการใดโปรดระบุ * 
     
     3. เมื่อเทียบเป็นมูลค่าบริการ ท่านคิดว่า ค่าบริการภาษิต ที่เหมาะสมสำหรับบริการควรมีอัตราเท่าไร (บาท/ไลเซนส์/ปี) * 
(ทางทีมพัฒนาไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บค่าบริการเพียงแต่ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนความสำคัญของโครงการในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำให้เปิดบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
บาท
     4.ท่านคิดว่า ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการภาษิต ตรงกับข้อใดมากที่สุด * 


     5.จากข้อ 4 กรุณาระบุรายละเอียดประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการภาษิต * 
     
     6. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากการใช้บริการภาษิต